Stanovujúce všeobecné obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim

ANTONY DESIGNS, s.r.o.

ČSA 69/23

977 01 Brezno

IČO:  47 709 375

DIČ: SK 2024055352

Bankové spojenie: SK5409000000005053589712

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Swift kód banky: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 26648/S.

 1. Objednávateľom resp.kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

 

2. Pri objednávaní ako fyzická osoba uveďte svoje meno, priezvisko, adresu doručenia tovaru, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu, ak je odlišná od adresy doručenia.

 

3. Prijatím objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim), a to na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou. Po odoslaní objednávky na zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave objednávky.

 

4. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (pošta, kuriérska služba).  Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa.

 

5. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou a po následnej plnej úhrade na účet prevádzkovateľa. Dodacie lehoty tovaru- resp. výroba tovaru zvyčajne trvá 7- 10 pracovných dní. Na dodávke je možné dohodnúť sa aj individuálne. Vtedy je potrebné zaslať email alebo a počkať na odpoveď. V čase zvýšeného návalu objednávok a to v sezóne leto, zima, sa tieto dodacie lehoty môžu výrazne predĺžiť. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

 

6. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje na účel doručenia tovaru (meno/obchodné meno, adresa, telefón).

 

7. Pri preberaní tovaru v prípade dobierky dostane objednávateľ doklad o zaplatení tovaru, ktorý je zároveň dokladom o dodaní tovaru. 

 8. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. 

 

9. Objednávateľ ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu elektronickou formou informáciu o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave s visačkami ako pri prevzatí objednávateľ zašle na vlastné náklady. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi plnú cenu vrátane poštovného zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, že je tovar poškodený, použitý, viditeľne nosený alebo opotrebovaný popr. neúplný, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať tovar od objednávateľa  a nevrátiť mu zaplatenú sumu.

 

10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maily potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 

11. V prípade, že sa objednávateľ aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí a jeho krajina sa práve nenachádza v dopravnom cenníku, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. 

 

12. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

 

13. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, Kuriér GLS) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, , objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, ktorého prevzatie bez poškodenia potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

 

14. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom e-mailu. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu  ukončenia jeho výroby, z dôvodu nástupu novšej kolekcie,z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene uvedenej na stránke e-shopu, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa riadne vopred. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote do 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

 

15. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení § 8 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje,  ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch a bude s nimi nakladať v súlade s právnymi predpismi SR. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou), na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy okamžite.  

16. Objednávateľ po odoslaní objednávky alebo registrácii môže dostávať správy o ponukách tovarov, zvýhodnených ponukách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie takýchto správ kedykoľvek odvolať cez internetový odkaz, ktorá sa nachádza v dolnom pravom rohu doručovaných e-mailoch.

 

17. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

 

18. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie je  tiež akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy. Taktiež objednávateľ plne súhlasí s elektronickou formou faktúry a teda nezaslaním papierovej verzie faktúry.

 

19. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ za ušlý zisk objednávateľa, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo straty vzniknuté iným spôsobom. V prípade, že sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuteľné.

 

20. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou prípadov, kedy sa obidve zmluvné strany vyslovene dohodli inak.

 

21. Poštovným sa rozumie poštovné a balné. Toto je riadne vyznačené v objednávke udaním presnej sumy, podľa výberu z kolónky podľa daného štátu.

22. Všetok tovar šijeme po úhrade na účet. V prípade, že si objednáte tovar z možnosti - na mieru (made to order), ušijeme tovar presne podľa vašich mier, ktoré nám uvediete v elektronickej komunikácii.  V tomto prípade je tovar ušitý na špeciálnu požiadavku a teda tento tovar nie je možné vrátiť. Túto skutočnosť si musíte uvedomiť a v tomto prípade súhlasíte s touto podmienkou. Vrátenie tovaru nebude možné aj v prípade, že si zvolíte inú veľkosť po dohode ako ste si reálne objednali.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP vstupujú do platnosti 18.9.2016 a plne nahrádzajú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia

Reklamácia a záruka

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Predávajúci je plne zodpovedný za vady tovaru, ak nebolo zistené iné poškodenie toavru prepravnou spoločnosťou.

V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený SR čo je 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru.  Pri uplatnení práva na opravu zašle zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry . Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti Antonydesigns za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) zašle zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry na adresu uvedenú v záhlaví faktúry.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť Antonydesigns nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, nesprávne pranie, vystavené výrobky prílišnému slnku...)

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: 

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  • predaj tovaru, ktorý si sám vyskladal z rôznych farieb látok, strihov a veľkostí, odlišujúcich sa od tých pnúkaných na stránke eshopu.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záruka trvá 2 roky na nový tovar

Zo zákona máte nárok na 2-ročnú záruku na tovar. Začína plynúť dňom nákupu. Pre bezplatný servis musí tovar v rámci záruky spĺňať podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste. Záruka sa zvyčajne nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie prírodným živlom a podobne.

Pred uskutočnením reklamácie žiadame reklamujúceho o zaslanie fotodokumentácie danej vady na našu emailovú adresu antonina.gatsuli@gmail.com.

Darčeky a výhry bez záruky

Na darčeky, ktoré dostanete zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.

Stačí faktúra a tovar

Na reklamáciu vám stačí elektornická faktúra o kúpe tovaru . Na reklamovanie tovaru treba zaslať tovar, pokiaľ možno so skompletizovaným príslušenstvom ak sa nejaké doručuje. V prípade slnečných okuliarov je to krabička, obal, certifikát, handrička.

Maximum je 30 dní.

Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po prijatí tovaru na reklamáciu. Vtedy vám vystavíme reklamačný protokol o záručnej reklamácii, takže budete presne vedieť, ako bude vaša reklamácia vybavená. Ak to povaha tovaru dovoľuje, vybavíme reklamáciu priamo v deň prijatia. Väčšinu tovarov však zasielame na posúdenie.

Záruka sa predĺži o čas záručnej opravy.

Čas záruky sa vám predlžuje o čas, kedy je tovar v servise na záručnej oprave. To znamená, že ak ste kúpili tovar napr. 1. 12. 2014, záruka by mala trvať do 31. 11. 2016. Ak bude záručná oprava tovaru trvať napríklad 14 dní, tak vaša záruka na tovar bude predĺžená do 14. 12. 2016. Dĺžka záručnej opravy sa počíta odo dňa, kedy odovzdáte tovar na záručnú opravu v predajni, do doby, kedy vám bolo oznámené jej vybavenie SMS správou alebo listom s výzvou na prevzatie.

O oprave vás informujeme

O ukončení reklamácie vás informujeme SMS správou, e-mailom alebo listom najneskôr 30 dní od prijatia tovaru na reklamáciu.

Opakované poruchy a výmena tovaru

Zákon určuje, kedy dostanete za pokazený tovar nový, alebo vám vrátime peniaze. Sú to 2 prípady:

  • Rovnaká porucha, ktorú záruka pokrýva, sa vyskytla počas záručnej doby už 3-krát. Pozor, musí ísť o rovnakú poruchu tretíkrát a všetky musia byť potvrdené servisom.
  • Rôzne poruchy, ktoré záruka pokrýva, sa vyskytli počas záručnej doby už 4-krát. Tu sa rátajú rôzne poruchy a tiež musia byť všetky potvrdené servisom.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ANTONYDESIGNS, so sídlom ČSA 23,Brezno,97701, IĆO:47 709 375, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Brezno, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií.

Spoločnosť ANTONYDESIGNS spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti ANTONYDESIGNS), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi  článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ANTONYDESIGNS je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnost.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ANTONYDESIGNS, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.